30/7/14

Μ. Μάκαρης: “Καταδικάζουμε Το Πρωτοφανές Έγκλημα Που Συντελείται Στη Γάζα”

Τη συμ­πα­ρά­στα­σή τους εκ­φρά­ζουν οι νο­σο­κο­μεια­κοί για­τροί της Μεσ­ση­νί­ας στους συ­να­δέλ­φους τους α­πό τη Γά­ζα, οι ο­ποί­οι μέ­σω α­νοι­κτής ε­πι­στο­λής, α­πευ­θύ­νουν έκ­κλη­ση στους για­τρούς και ....................
ε­πι­στή­μο­νες ό­λου του κό­σμου να  ε­νώ­σουν τις φω­νές τους για να στα­μα­τή­σουν το πρω­το­φα­νές έγ­κλη­μα κα­τά της αν­θρω­πό­τη­τας που συν­τε­λεί­ται ε­κεί.
Στην ε­πι­στο­λή-πρό­σκλη­ση 24 για­τρών και ε­πι­στη­μό­νων για τη Γά­ζα, που βγή­κε στη δη­μο­σι­ό­τη­τα πρό­σφα­τα, ζη­τεί­ται α­πό τους α­παν­τα­χού συ­να­δέλ­φους τους  να μην πα­ρα­μεί­νουν σι­ω­πη­λοί θε­α­τές της σφα­γής των α­μά­χων και να την συ­νυ­πο­γρά­ψουν για να στα­μα­τή­σει το μα­κε­λει­ό.
Οι ί­διοι το­νί­ζουν πως η στά­ση του Ισ­ρα­ήλ έ­χει προ­σβά­λει την αν­θρω­πιά τη νο­η­μο­σύ­νη και την α­ξι­ο­πρέ­πειά τους, μα­ζί με την ε­παγ­γελ­μα­τι­κή η­θι­κή και τις προ­σπά­θει­ές τους. Α­κό­μη και ό­σοι α­πό τους για­τρούς ε­πι­θυ­μούν να με­τα­βούν στη λω­ρί­δα για να βο­η­θή­σουν, α­δυ­να­τούν να φτά­σουν στη Γά­ζα λό­γω του α­πο­κλει­σμού.
Ο Ε­πι­με­λη­τής του Γε­νι­κού Νο­σο­κο­μεί­ου Κα­λα­μά­τας και πρό­ε­δρος των νο­σο­κο­μεια­κών για­τρών Μεσ­ση­νί­ας, καρ­δι­ο­λό­γος Μα­νώ­λης Μά­κα­ρης α­να­φέ­ρει σχε­τι­κά: «Κα­τα­δι­κά­ζου­με ο­μό­φω­να και κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κά την έν­τα­ση της βί­ας στην πο­λύ­πα­θη λω­ρί­δα της Γά­ζας και  την συ­νε­χή χω­ρίς ό­ριο εγ­κλη­μα­τι­κή δρά­ση των Ισ­ρα­η­λι­νών δυ­νά­με­ων ε­ναν­τί­ον του ά­μα­χου πλη­θυ­σμού της Πα­λαι­στί­νης. Πι­στεύ­ου­με πως έ­φτα­σε η ώ­ρα για την α­νά­λη­ψη πρω­το­βου­λι­ών για την προ­στα­σί­α του ά­μα­χου Πα­λαι­στι­νια­κού λα­ού μέ­σω της ε­φαρ­μο­γή του δι­ε­θνούς δι­καί­ου και των ψη­φι­σμά­των του Ο.Η.Ε., κα­θώς και μέ­σω της ε­πι­βο­λή­ς κυ­ρώ­σε­ων στο Ισ­ρα­ήλ για τις εγ­κλη­μα­τι­κές του πρά­ξεις. Συμ­πα­ρα­στε­κό­μα­στε στους συ­να­δέλ­φους μας και αν­τα­πο­κρι­νό­μα­στε στο κά­λε­σμά τους συ­νυ­πο­γρά­φον­τας την ε­πι­στο­λή».

Α­νά­με­σα σε άλ­λα στην εν λό­γω α­νοι­κτή ε­πι­στο­λή α­να­φέ­ρε­ται: «Εί­μα­στε για­τροί και ε­πι­στή­μο­νες, που α­φι­ε­ρώ­νου­με τη ζω­ή μας στη φρον­τί­δα και προ­στα­σί­α της αν­θρώ­πι­νης ζω­ής. Έ­χου­με ό­λοι ερ­γα­στεί και γνω­ρί­ζου­με την κα­τά­στα­ση στη Γά­ζα ε­δώ και χρό­νια. Στη βά­ση της η­θι­κής και της πρα­κτι­κής μας, κα­τα­δι­κά­ζου­με αυ­τό που πα­ρα­κο­λου­θού­με να συμ­βαί­νει, την α­νε­λέ­η­τη ε­πί­θε­ση στη Γά­ζα α­πό το Ισ­ρα­ήλ. Ζη­τά­με α­πό τους συ­να­δέλ­φους μας, πα­λι­ό­τε­ρους και νε­ό­τε­ρους ε­παγ­γελ­μα­τί­ες, να την κα­τα­δι­κά­σουν και αυ­τοί. Αμ­φι­σβη­τού­με τη δι­α­στρο­φή μιας προ­πα­γάν­δας που στο ό­νο­μα μια υ­πο­τι­θέ­με­νης «ά­μυ­νας» δι­και­ο­λο­γεί τη σφα­γή. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πρό­κει­ται για μί­α σκλη­ρή και α­πάν­θρω­πη ε­πί­θε­ση α­προσ­δι­ό­ρι­στης διά­ρκειας, έ­κτα­σης και έν­τα­σης. Αυ­τή εί­ναι η τρί­τη ευ­ρεί­ας κλί­μα­κας στρα­τι­ω­τι­κή ε­πί­θε­ση στη Γά­ζα α­πό το 2008 και κά­θε φο­ρά ο φό­ρος αί­μα­τος βα­ρύ­νει κυ­ρί­ως α­θώ­ους αν­θρώ­πους γυ­ναί­κες και παι­διά, με το α­πα­ρά­δε­κτο πρό­σχη­μα του Ισ­ρα­ήλ για την ε­κρί­ζω­ση πο­λι­τι­κών κομ­μά­των και της αν­τί­στα­σης στην κα­το­χή και την πο­λι­ορ­κί­α που αυ­τό ε­πι­βάλ­λει. Η Γά­ζα πα­γι­δευ­μέ­νη στην πο­λι­ορ­κί­α, δο­λο­φο­νεί­ται α­πό μί­α α­πό τις πιο με­γά­λες και σύγ­χρο­να ε­ξε­λιγ­μέ­νες στρα­τι­ω­τι­κές μη­χα­νές στον κό­σμο. Αν, ό­σοι α­πό μας εί­ναι ι­κα­νοί να ορ­θώ­σουν τη φω­νή τους και  δεν το κά­νουν θα εί­ναι συ­νέ­νο­χοι στην κα­τα­στρο­φή της ζω­ής και της πα­τρί­δας του 1,8 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ου αν­θρώ­πων στη Γά­ζα.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου